Nieuwsbrief

Uitgave: 3, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen)

November 2020

Beste lezers,

Voor jullie ligt de 3e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
Op het moment van dit schrijven zitten we i.v.m. Covid-19 (het Coronavirus) helaas nog in een gedeeltelijke Lock Down. Daarnaast heeft de overheid meerdere coronaregels opgesteld om verspreiding van dit virus in te dammen en er met name voor te zorgen dat de druk op de zorg niet te groot wordt. Ook als EHBO vereniging houden we ons aan deze regels door zo min mogelijk (eigenlijk geen) bijeenkomsten te organiseren. En alle (herhaling)lessen zijn gestopt tot in ieder geval januari 2021. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de geldigheid van onze diploma’s!
Gezien de ontwikkelingen m.b.t. een vaccin tegen Covid-19 hopen wij vanaf januari 2021 onze lessen weer voorzichtig (met inachtneming van de dan geldende coronaregels van de overheid) weer op te kunnen starten.
Ook onze jaarvergadering (gepland in maart 2020) hebben we geannuleerd. Inmiddels heeft een ieder van jullie de jaarvergaderstukken digitaal aangeleverd gekregen met de vraag hierop te reageren (indien van toepassing). Verderop in de nieuwsbrief meer hierover.


► Oranje Kruis certificaten digitaal
Bij de stukken van de jaarvergadering hebben we ook een schrijven van het Oranje Kruis toegevoegd waarin men uitleg geeft waarom overgegaan wordt tot digitalisering van de certificaten.
Binnen onze vereniging moet nog een besluit genomen worden hoe wij hiermee om (willen) gaan!

► Financiën
Nu er geen (of nauwelijks) evenementen zijn hebben we ook geen (of nauwelijks) inkomsten en dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen voor onze vereniging. Want daartegenover hebben we wel vaste lasten. Dit betekent dat we nu interen op onze “spaargelden”. We hopen in aanmerking te komen voor “noodpotjes” welke beschikbaar gesteld worden door de gemeente Dalfsen om op die manier iets te kunnen compenseren. Daarnaast zijn er acties (bv de Grote Club actie) waar we enthousiast aan meedoen om ook op die manier wat geld binnen te “hengelen”.

► Hulpverleningen
Op dit moment zijn er weinig tot geen aanvragen om te ondersteunen op evenementen. Mochten er toch aanvragen komen dan willen wij als vereniging zeker ondersteuning verlenen maar wel met inachtneming van alle veiligheidsadviezen van de overheid! Op dit moment betekent dat: regelmatig handen wassen, dragen van handschoenen en mondkapjes tijdens een hulpverlening. We hebben in deze een voorbeeldfunctie en willen daarna handelen!

► Tourniquet en opstoppen van wonden
Met ingang van 1 september 2020 is het mogelijk het aanleggen van een tourniquet en opstoppen van wonden (bij voorkeur met hemostatisch gaas) te laten examineren. Voor ons betekent dit dat het onderdeel gaat uitmaken van de herhalingslessen. 
Een eerstehulpverlener kan met een tourniquet de overlevingskans van een slachtoffer met levensbedreigend bloedverlies aanzienlijk verhogen. Aangezien op steeds meer plekken stop-de-bloedingsets verschijnen met daarin onder meer een tourniquet, is het belangrijk dat de eerstehulpverlener goed weet hoe hiermee om te gaan. Daarom is besloten dit onderdeel op te nemen in de richtlijnen. 
Op de website vindt je antwoorden op de meest gestelde vragen rondom de invoering van de tourniquet in het EHBO-programma.

► Jaarvergadering
Om toch onze verantwoording aan jullie te overleggen hebben we gemeend de jaarvergadering dit jaar digitaal aan te leveren. Middels een agenda en bijbehorende stukken hebben we jullie geïnformeerd over het jaar 2019. Tot 1 november 2020 kon men reageren met vragen en/of opmerkingen. Hier heeft niemand gebruik van gemaakt. Dat betekent dat alle leden akkoord zijn met de gemaakte verslagen en alle gedane voorstellen door het bestuur. We willen jullie bedanken voor het vertrouwen!
Er is echter nog 1 manco en dat is een aanvulling in de kascommissie. Wij zouden het fijn vinden als zich hier nog iemand voor meldt zodat we in 2021 met een voltallige kascommissie het beheer van de financiën kunnen controleren.

Blijf gezond!
Het bestuur

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitgave: 2, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen) 

Maart 2020

Beste lezers,
Voor jullie ligt de 2e en extra uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte stellen wat de invloed van het coronavirus heeft op onze verening.
Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep waar wij dus ook deel van uitmaken. Op topniveau wordt op alle manieren getracht dit virus een halt toe te roepen. De oplossing is echter nog niet gevonden! Tot die tijd zullen we moeten proberen met de middelen die wij hebben zoveel mogelijk weerstand te bieden.
In Nederland geeft het RIVM richtlijnen mbt het zoveel mogelijk trachten in te dammen van dit virus:
- hoesten en niezen in de elleboogholte
- geen handen schudden
- regelmatig handen wassen
 
De Nederlandse overheid heef besloten alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen te verbieden!
 
Dan terug naar “onze” EHBO omgeving.
Het Oranje Kruis volgt de richtlijnen van het RIVM. Hieronder de letterlijke (gedeeltelijke) tekst van het Oranje Kruis:
 
Bericht 02-03-2020:
Het Coronavirus (COVID-19) heeft inmiddels ook Nederland bereikt. Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de bestrijding ervan en heeft nauw contact met alle GGD-instellingen. Hiervoor heeft het richtlijnen opgesteld, die Het Oranje Kruis ook volgt. Verder verwijzen we naar de FAQ van het RIVM op Rivm.nl.
Het Oranje Kruis blijft de adviezen van het RIVM nauwlettend volgen. Mocht er nieuwe informatie beschikbaar komen, stellen wij je hiervan uiteraard op de hoogte.
Er zijn tot op heden nog geen aanwijzingen om op een andere manier Eerste Hulp te verlenen. Mocht u bij een daadwerkelijke reanimatie vermoeden dat het slachtoffer besmet is met het Coronavirus, kunt u volgens de Reanimatierichtlijnen afzien van beademing. Tijdens het examen van Het Oranje Kruis moet de kandidaat wel laten zien dat hij kan beademen.
 
Vwb onze eigen vereniging:
- de herhalingslessen zijn nagenoeg voorbij. Daar waar er nog wel les gegeven wordt  
   en de reanimatie zit in het programma onthouden we ons van de beademing! De   
   poppen dienen elke keer grondig te worden gereinigd waaronder ook de vervanging
   van de longen!
- vwb de hulpverleningen geldt natuurlijk ook dat bij evenementen waarbij meer dan 
  100 aanwezigen worden verwacht deze worden gecanceld tot 1 april 2020. Jullie
  worden via mail en website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen mbt de
  geplande evenementen!
- de geplande ledenvergadering van maandag 23 maart 2020 stellen we uit tot een
   nader te bepalen datum. Ook onze gastspreker heeft aangegeven dat vanuit haar
   organisatie is besloten geen lezingen meer te verzorgen tot nader orde.
 
Het bestuur.
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitgave: 1, Auteur: Jan van Oene, (voorzitter EHBO vereniging Hoonhorst-Dalfsen) 

 
December 2019,
 
Beste lezers,
voor jullie ligt de 1e uitgave van de nieuwsbrief van de EHBO vereniging Hoonhorst – Dalfsen.
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van nieuwtjes en weetjes op het gebied van EHBO in het algemeen en van onze vereniging in het bijzonder.
In beginsel gaan we uit van een frequentie van 2x per jaar (uitgezonderd die momenten dat er ad-hoc nieuws te melden is en belangrijk is voor dat moment).
We willen ook jullie van harte uitnodigen om ons van input te voorzien voor deze nieuwsbrief!
 
We willen een ieder die het aangaat bedanken voor hun inzet en verder willen we jullie alvast hele fijne feestdagen toewensen alsmede een gelukkig en met name gezond 2020!
 
Het bestuur.
 
►  op dit moment is het bestuur bezig om al het materiaal te inventariseren. De tassen, welke tijdens hulpverleningen worden gebruikt, worden voorzien van alleen maar materiaal welke door de EHBO’er gebruikt mag worden. Ook zullen de nieuwste ontwikkelingen op gebied van verbandmateriaal toegevoegd worden (denk bv aan traumazwachtel). Tijdens de herhalingslessen zal aandacht geschonken worden aan de inhoud van deze tassen.
De “basistassen” hebben allemaal hetzelfde uiterlijk en hebben ook allemaal dezelfde inhoud. Mochten andere materialen nodig zijn op een evenement (bv blarenpleisters bij een wandelevenement of cool packs bij judo/karate) dan zullen deze in een andere (afwijkende) tas zitten. Let er dan ook even op als je naar een evenement gaat als hulpverlener of er afwijkende materialen aanwezig kunnen zijn.
 
►  ook zal onze MEP voorzien worden van het nieuwste materiaal op gebied van EHBO welke door onze hulpverleners gebruikt mogen worden. In de MEP zullen standaard 2 basistassen aanwezig zijn.
 
►  op dit moment wordt de stalling van de MEP totaal gereinigd en heringericht.
Ben Janssen of Lorkeers zal de helpende (bouwkundige) hand reiken, samen met een paar vrijwilligers, om iets te doen aan isolatie, aftimmering en verlichting alsmede een likje verf hier en daar.
 
►  het bestuur is bezig met een herinrichting van de functies binnen het bestuur. De tijd heeft ons enigszins ingehaald waardoor het noodzakelijk is dat we alle functies tegen het licht houden, er kritisch naar kijken en opnieuw invullen. Als er duidelijkheid is over deze invulling gaan we dat melden!
►  de Veldnorm. In 2017 is van overheidswege een traject gestart om tijdens evenementen de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. In de loop der jaren was er wat scheefgroei ontstaan waardoor niet altijd de juiste zorg op de juiste plek was. Uitgangspunt is welk zorgrisico een evenement met zich meebrengt. Men kan zich voorstellen dat het zorgrisico bij een veekeuring duidelijk minder is dan bij een groot loopevenement (bv dam tot dam loop). De organisator van een evenement geeft het zorgrisico aan bij de vergunningverlener (bij ons is dat de gemeente Dalfsen). Deze vermeldt dit risico in de vergunning en vervolgens wordt de hulpverlening daarop afgestemd. Het kan dan zijn dat een ehbo’er qua zorgrisico te weinig is op een bepaald evenement en dat er bv een arts of verpleegkundige bij aanwezig moet zijn.

Wij hebben de veldnorm besproken met de gemeente Dalfsen en de Ghor (veiligheidsregio) en deze norm aangelegd tegen onze evenementen.
Bij ons geeft dat geen grote wijzigingen omdat alle evenementen, zoals wij die kennen, prima “bemenst” kunnen worden door onze ehbo’ers. Er zal echter door ons wel wat meer aandacht geschonken worden (al dan niet tijdens de reguliere lessen) aan bv gebruik van alcohol en drugs. Dit is een fenomeen wat (helaas) nog steeds toeneemt op bepaalde evenementen en wij willen onze hulpverleners voorzien van een goede basiskennis zodat men adequaat kan handelen. Ook zal er van onze hulpverleners wat extra aandacht worden gevraagd voor de invulling van formulieren. Deze gaan onderdeel uitmaken van de inhoud van de tassen!
 
►  we zijn in overleg met een aantal vrijwilligers die een groep van ongeveer 250 personen aansturen op gebied van BLS-AED opleiding. Door het eenzijdig opzeggen van een samenwerkingsverband met SAAM dreigt deze groep geen trainingen meer te kunnen volgen en dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn! We gaan de mogelijkheden bespreken of wij als vereniging hier een oplossende rol in kunnen hebben. Wordt vervolgd.
 
►  zoals bekend willen wij als vereniging gaan voor kwaliteit in de breedste zin van het woord. Hiermee wordt oa bedoeld dat de hulpverleners in staat zijn goede (zo niet de beste) hulp te kunnen verlenen in daarvoor beschikbaar gestelde (herkenbare) kleding. Verder verwijzen we jullie ook nog eens naar het protocol voor de hulpverlener (terug te vinden op de website).  Ook een EHBO post valt onder de kwaliteitsnorm. Wij hebben onze eigen MEP en tent welke duidelijk herkenbaar zijn als EHBO post. Daarnaast moet een evenementenorganisatie voldoen aan de kwaliteitseisen welke wij hebben gesteld aan een EHBO ruimte. Wij horen (in de wandelgangen) dat het niet altijd is zoals het zou moeten. Mochten jullie dit ervaren dan willen wij dit graag schriftelijk ontvangen zodat wij gericht en onderbouwd actie kunnen ondernemen.
 
►  graag brengen we de volgende link onder jullie aandacht:
www.hartslagnu.nl
 
►  tenslotte nog een datum voor in de agenda:
23 maart 2020 algemene ledenvergadering

Ps: het is iedereen bekend dat het bezoeken van deze vergadering als compensatie mag dienen voor het missen van 1 les?
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++